به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢٠ درصدی تامین سرمایه لوتوس پارسیان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۶٠٠ میلیارد تومان به مبلغ ١٠٠٠ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ٢ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.