تقاضای ۶٩ هزار تنی طبق روال با عرضه ٣٠ هزار تنی شرکت پاسخ داده شد و متوسط نرخ پایانی با ۶.۶ درصد...