تیرآهن ١۴ تا ١٨ و سبد میلگرد مخلوط مجموعا با تقاضای ٣٣,٨٣۶ تنی از سوی...