به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل اعلام داشت با توجه به در دست داشتن افزایش سرمایه از محل سود انباشته، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در صورت اجرایی بودن پس از ثبت افزایش سرمایه قبلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.