به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان هرمزگان در٨ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ٢٠٨میلیارد تومان فروش داشته است که ٢۶میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.از سال ٩۶تاکنون مبلغ بیشترین فروش ماهانه در اردیبهشت ماه هر سال اتفاق افتاده و اردیبهشت سال ٩٨نیز فروش عجیب۵٢میلیارد تومانی را تجربه کرده است.