به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان مازندران در ٧ ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ ١۴٧میلیارد تومان فروش داشته است که ٢١میلیارد تومان آن در تیر ماه محقق شده است.فروش اسفندماه ٩٧باعث شد این شرکت برای اولین بار از دی ٩۵تاکنون فروش بالای ٢٠میلیارد تومان را تاچ کند،ولی در فروردین ٩٨دوباره فروش شرکت کاهش داشته و ١۴میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است،در فروردین ماه فروش بیشتر شرکت ها به علت تعطیلات پایین تر از میانگین فروش های ماهانه می باشد،اما پس از فروردین ماه فروش های ماهانه دوباره وارد کانال ٢٠میلیونی شده ودر هر سه ماه اخیر بالای ٢٠میلیارد تومان فروخته است.