در نهایت عرضه این محصول از سوی شرکت امروز به ١٠ هزار تن افزایش یافت و پایانی معامله با ٨.۵% رشد ...