به گزارش بورس٢۴،پتروشیمی آبادان پس از کوچ از بازار بورس در تابلوی ج بازار پایه فرابورس درج نماد شد