همانگونه که ملاحظه می گردد قیمت ها از اوایل تیرماه در محدوده ۵٠٠٠ تومان...