به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تکادو در ١٢ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٢۴٠ ریال سود محقق کرد. وکادو در مدت مشابه سال قبل ١٩٨ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢١ درصدی سود در سال ٩٨ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ١٣۶ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.