به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.