به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی شایعه مفقود شدن ارز دولتی در این شرکت را تکذیب نمود.