حجم تقاضا امروز ١٠,٣۴٠ تن بود و بر همین اساس حداکثر نرخ رقابتی برای این محصول به ٣٩٧٠ تومان ...