برای عرضه روز جاری نرخ پایه با افت ١.٧% نسبت به پایه قبل ٢١٩,۴١١ ریال اعلام شده بود که....