باز هم ادامه دادیم، دوباره بانک ما جز بانک هایی است، که در دو مرحله تحریم شد و با این وجود باز هم فعالیت های بین المللی داشتیم، با توجه به...