افق کوروش با افتتاح پیاپی شعب جدید خود به بیش از ١۵۵۴ شعبه رسید؛ همزمان نیز شاهد رشد فروش و درآمد زایی این شرکت هستیم به طوری که گزارشات ماهانه این شرکت با رشد فروش پیاپی همراه شده است.

بورس 24: افق کوروش با افتتاح پیاپی شعب جدید خود به بیش از 1554 شعبه رسید؛ همزمان نیز شاهد رشد فروش و درآمد زایی این شرکت هستیم به طوری که گزارشات ماهانه این شرکت با رشد فروش پیاپی همراه شده است.

در حالی که شرکت برای سال 98 رسیدن به 1600 شعبه را پیشبینی کرده است، تاکنون موفق شده بخش زیادی از این مسیر را طی کند؛ حتی احتمال دارد تا پایان سال فراتر از وعده های این شرکت، کوروش به بیش از 1600 شعبه نیز دست یابد.

این روند رو به رشد کوروش در حالی ادامه دارد که شرکت تا پایان سال تنها افتتاح 46 فروشگاه تا تحقق وعده هایش را دارد در حالی که طی یک سال شرکت پیش بینی افتتاح 300 فروشگاه را داشته است؛ بدین ترتیب به نظر می رسد رسیدن به رقم 1650 حتی 1700 فروشگاه تا پایان سال هم از افق کوروش بعید نبوده و رشد کوروش چنان شتابی گرفته که حتی از پیش بینی ها نیز فراتر رود.

نکته جالب توجه این که این شرکت در سال 92 حدود 8 فروشگاه، در سال 93 حدود 85 فروشگاه، در سال 94 به حدود 214 فروشگاه، در سال 95 به حدود 552 فروشگاه، در سال 96 حدود 903 فروشگاه، در سال 97 به 1357 فروشگاه و حالا تا پایان سال 98 به بیش از 1600 فروشگاه خواهد رسید.

به عبارتی شرکت تنها در یک بازه 5 ساله روند تحول گرایانه ای را طی نموده و به عبارتی راه طولانی را در مدت بسیار کوتاه پیموده و تمامی رقبای خود را در این مسیر پشت سر گذاشته است.

اما در صورت های مالی 3 ماهه شاهد رشد 77 درصدی فروش و رشد 90 درصدی سود عملیاتی می باشیم؛ امری که نشان از جهش فعالیت های کوروش در سال 98 دارد.

به عبارتی با این تحقق بودجه، سود پیش بینی شده 378 میلیاردی معادل 378 تومان به ازای هر سهم در سال 98 دست یافتنی است. به این ترتیب کوروش در تمامی زمینه ها در حال رشد شتابان صعودی می باشد.

با انتشار گزارش 4 ماهه و عملکرد تیر ماه اما روند رو به رشد ادامه دار این شرکت مشهود می باشد. به طوری که شرکت در 3 ماهه اول سال به فروش 1615 میلیاردی و به طور متوسط ماهانه 538 میلیارد تومان دست یافته بود. حال شرکت در تیر ماه با ثبت فروش 587 میلیاردی نشان داد در مسیر رو به رشد بسیار خوبی قرار گرفته است. شرکت پیش بینی نموده در بازه بلند مدت به افتتاح 4000 فروشگاه برسد؛ یعنی 158 درصد بیش از ظرفیت فعلی که نشان می دهد کوروش در چشم انداز خود هم در زمینه فروش و هم سود سازی متحول خواهد شد.