به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان خزر در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ٩٨مبلغ ۴۶ میلیارد تومان فروش داشته است که ١٧ میلیارد تومان آن مربوط به تیر ماه می باشد.فروش ١٧میلیاردی تیر ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه در طی دو سال اخیر بوده است ،همچنین فروش تیرماه از میانگین فروش ۴ماهه سال جاری نیز بیشتر است.