به گزارش بورس٢۴، بانک صنعت و معدن هم خبر از برنامه واگذاری بلوک ١١.٢٩ درصدی سهام سیمان مازندران داده است گفتنی است، این بلوک در تاریخ بیست و سوم شهریور ماه با قیمت پایه هر سهم ۵٣٢ تومان و به صورت ٢٠ درصد نقد و مابقی اقساط واگذار می شود