به گزارش بورس٢۴، بانک ملت خبر از برنامه واگذاری بلوک ۵.٧ درصدی ملی مس با قیمت پایه هر سهم ۶٠٠ تومان داده است گفتنی است، قرار است این بلوک روز دوشنبه بیست و هشتم مرداد ماه به صورت ٣۵ درصد نقد و مابقی اقساطی واگذار شود