مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری با حضور ۸۸.۴۸ درصد سهامداران برگزار شد.