بورس ٢۴ : متغیر با اهمیت ارزش معاملات خرد بازار سهام در مردادماه بالاخره توانست از مرز ١٢٠٠ میلیارد تومان در روز عبور کند... بررسی آمارها نشان می دهد که ارزش معاملات خرد در هفته دوم مردادماه ۶٠٧١ میلیارد تومان بوده ، یعنی حدود ١٢١۵ میلیارد تومان در روز... با این آمار و ارقام شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که بازار سرمایه از خواب تابستانی بعد از فصل مجامع بیدار شده است...

بورس 24 : متغیر با اهمیت ارزش معاملات خرد بازار سهام در مردادماه بالاخره توانست از مرز 1200 میلیارد تومان در روز عبور کند.بررسی آمارها نشان می دهد که ارزش معاملات خرد در هفته دوم مردادماه 6071 میلیارد تومان بوده ، یعنی حدود 1215 میلیارد تومان در روز.

با این آمار و ارقام شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که بازار سرمایه از خواب تابستانی بعد از فصل مجامع بیدار شده است.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

8.379 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

4.861 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

7.518 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

4.931 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

9.597 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

6.071 میلیارد تومان