به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم در ۴ ماه نخست سال ١٣٩٨ حدود ۴۵٢٠ میلیارد تومان فروش محصول داشت.