به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت پتروشیمی زاگرس در ۴ ماه نخست سال مالی ١٣٩٨ به بیش از ٢٨٩٨ میلیارد تومان رسید.