بورس ٢۴ : مجمع امروز شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تقسیم سودی نداشت.در مجمع امروز اعلام شد که زیان خالص شرکت به ازای هر سهم ۸۲ریال زیان بوده است...