بازدهی دو شرکت از زیر مجموعه های ما؟ هیچ گونه بازدهی ندارند، هیچی، هیچی! مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرو سرمایه، عصر امروز در محل این شرکت برگزار شد. بر این اساس...