در مجموع ۵٠,٩٣۶ هزار تن تقاضا برای محصولات ذوب با عرضه ١۵,٢٠٠ تنی از سوی شرکت پاسخ داده شد...