به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ریل سیر کوثر اعلام داشت بر اساس اقدامات حقوقی سنوات گذشته شرکت بر علیه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء پس از طرح دعوی در مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع ، معادن ایران و پیگیری رأی صادره بر له این شرکت و علیه شرکت رجاء و انجام تشریفات قانونی در مراجع قضایی، النهایه به موجب رأی نهایی صادره که برای اجراء به شعبه (١۴) دایره اجرای احکام دادگاه عمومی تهران احاله گردیده شرکت حمل و نقل ریلی رجاء محکوم به پرداخت مبلغ (١۶١،٩٩۴،۶۶١،٩۵۶) ریال به حساب سپرده دادگستری به ذینفعی این شرکت گردید.