به گزارش بورس٢۴، بانک صنعت و معدن به وکالت از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن بلوک ۵٠.٣ درصدی سهام شیمیایی ایران را براش فروش آگهی کرد بدنی ترتیب، در روز چهارشنبه مورخ بیست شهریور ماه شاهد عرضه این بلوک با قیمت پایه هر سهم ١۶٧٠ تومان به صورت ٣۵ درصد نقد و مابقی اقساط خواهیم بود