به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران خودرو اعلام نمود پس از اتمام مهلت مزایده روش شش دانگ از یک قطعه زمین واقع در بلوار یادگار امام متقاضی خرید وجود نداشت.