بورس ٢۴ : شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در دوره ۴ ماهه اول امسال ۵۶٢.۵ میلیارد ریال محصول فروخت که این مبلغ در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل ۴٢ درصد رشد یافته است. اما صورت های میان دوره ای شرکت نشان می دهد که غگلستا نسبت به سال قبل سود کمتری را شناسایی کرده است... در دوره ٣ ماهه اول امسال سود هر سهم غگلستا در حالی به ٨١ ریال رسیده که در مدت زمان مشابه سال قبل ١٠۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. یعنی ٢٢ درصد افت سود...