مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پارسیان امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار شد.