به گزارش بورس٢۴، این شرکت با نماد خبازرس در گروه فعالیت مهندسی تابلوی ج بازار پایه فرابورس قرار گرفت