به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارتن ایران اعلام داشت باعنایت به تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیات مدیره بدینوسیله در راستای رعایت حداقل سرمایه مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و حداکثر استفاده از قانون جدید حمایت از رفع موانع تولید و کسب و کار، هیات مدیره انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در دستور کار خود قرار داد . شایان ذکراست هیات مدیره فروش ملک موسوم به وهن آباد که در قبال مطالبات از بدهکاران تجاری به تملک شرکت درآمده را برابر با آیین نامه معاملات در دستور کار قرار داده است . ملک فوق در تاریخ ٩٧.١٢.٢۵ توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ٩ میلیارد ریال ارزیابی گردید