به گزارش بورس٢۴، بلوک١٣.١ درصدی سهام زامیاد جز سهام مسدودی متعلق به سایپا با قیمت پایه هر سهم ١۴۶٩ ریال عرضه خواهد شد