به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی در خصوص پاره ای از ابهامات مطرح شده در ارتباط با قرارداد منعقده با شرکت سلامت برکت توضیحاتی ارائه نمود.