شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک امروز مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ٢٩ اسفند ٩٧ را برگزار کرد. در ابتدا این شرکت دوشنبه ٣١ تیر ماه مجمع عمومی خود را برگزار کرده بود که به تنفس خورد.