با این حال امروز سبد میلگرد فخاس با تقاضای بهتری نسبت به معاملات قبلی روبه رو شد (۵٩۶٢ تن) که همین مسئله افزایش جزئی ...