مجمع شرکت پست بانک ایران امروز برگزار شد. مدیرعامل پست بانک در مجمع دو خبر مهم به سهامداران داد.