به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨، حدود ۵۴١٨ میلیارد تومان درآمد از خدمات خود کسب نمود.