به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سامان را صادر نمود.