به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک سامان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٧ برای هر سهم ۶۴٣ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. این در حالی است که در گزارش حسابرسی نشده این رقم ۶٣٢ ریال سود برای هر سهم اعلام شده بود. کاهش بهای تمام شده و افزایش درآمد مبادلات ارزی علت اصلی رشد سود بانک در گزارش حسابرسی شده بود.