مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد گفت: افزایش نرخ سیمان به ما کمک کرد تا حداقل هزینه های افزایش یافته از سال گذشته را پوشش دهیم. یا به عبارت دیگر بتوانیم حاشیه سود سال ٩٧ را محقق سازیم.