به گزارش کدال نگر بورس٢۴،در گزارش اصلاح شده ماهانه تیر ماه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارزش پرتفوی پایان دوره تیر ماه ٣٧٨٠١میلیارد تومان می باشد که مبلغ ۴٨٢٩میلیارد تومان در تیر ماه به پرتفوی اضافه شده است.همچنین در گزارش اصلاح شده مبلغ فروش سرمایه گذاری ها از ٧۴۶میلیارد تومان به ٩٨٠میلیارد تومان و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها از ۴٨٨میلیارد تومان به ٧٢٢میلیارد تومان افزایش یافته است.