در مجموع حجم تقاضا برای انواع ورق فولاد امروز به ٢١۵,٣۵٠ تن رسید که نسبت به معامله قبلی در ٢۴ تیرماه ( تقاضا: ١٣۶ هزار تن) با رشد ...