میزان تقاضا برای تیرآهن شرکت امروز به ٢٩,۴۵٨ تن افزایش داشت و با عرضه ٨,٨٠٠ تنی (افزایش دو برابری نسبت به...