به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در تیر ماه حدود ١٧ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در تیر ٣٠۶٠ میلیارد تومان افزایش داشت.