به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تیر ماه حدود ۴٨٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود که حاصل از فروش سهام پتروشیمی نوری بود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در تیر ۴٨٢٩ میلیارد تومان افزایش داشت.