پتروشیمی خارک با انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا کنون توانسته روند مثبتی را برای پروژه های شرکت هموار نماید. شرکت در چند ماه ابتدای سال جاری از لحاظ تولید و فروش هم توانسته به شرایط مناسبی دست پیدا کند و انتظار می رود با توجه به آنچه در پیش گرفته، در ماه های آتی از نظر کمی و کیفی به عنوان یکی از پتروشیمی های مطرح در بورس با رشد همراه گردد.