به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ارتباطات سیار ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از ارائه خدمات ۵۴١٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١۴٣٠ میلیارد تومان آن مربوط به تیر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۶ درصد رشد داشته است.