به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨، حدود ٨۵٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. این رقم در مدت مشابه قبل حدود ٣٢۶٣ میلیارد تومان بود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۶٧۴ میلیارد تومان رسید که در مدت مشابه قبل ۴٨٠٨ میلیارد تومان بود.